ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΞΕΝΟΥ ΑΝΝΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Οι υποτροφίες που χορηγούνται από την σχολή “Ξένου Άννα” αφορούν την ολική ή μερική απαλλαγή των φοιτητών από την συμμετοχή τους στις δαπάνες σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος που αιτούνται τη χορήγηση υποτροφίας και απονέμονται με βάση το συνδυασμό οικονομικών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων που αναλύονται παρακάτω :

A. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Οικονομική κατάσταση του υποψηφίου για το προηγούμενο οικονομικό έτος του ακαδημαϊκού έτους που αιτείται την υποτροφία. Το φορολογικό έτος προσδιορίζεται σαφώς στο έντυπο της αίτησης χορήγησης υποτροφίας. Η οικονομική κατάσταση προκύπτει από το φορολογητέο εισόδημα που αναγράφεται:

 1. Στο εκκαθαριστικό σημείωμα του υποψηφίου (κατατίθεται ευκρινές φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή εκκαθαριστικό σημείωμα από τη γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων www.gsis.gr βάσει της απόφασης 2837/0030/11.11.2003 ΦΕΚ 1685/Β).
 2. Σε δήλωση του νόμου 1599/86 η οποία θα φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π για τους υποψηφίους που δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι «δεν είχα υποχρέωση να υποβάλω φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος ….». Η αναγραφή του φορολογικού έτους είναι υποχρεωτική, αλλιώς η υπεύθυνη δήλωση δε θα λαμβάνεται υπόψη.Στην περίπτωση που ο υποψήφιος για υποτροφία για υποτροφία είναι έγγαμος ή έχει συνάψει συμβίωσης, λαμβάνεται υπόψη το φορολογητέο εισόδημα και των δύο συζύγων. Επίσης, το φορολογητέο εισόδημα συνολικό οικογενειακό θα πρέπει να είναι έως 15.000€ ή ατομικό έως 10.000€ ετησίως, άλλως δεν θα εγκρίνεται υποτροφία, ανεξάρτητα από το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο φοιτητής από τα κοινωνικά και ακαδημαϊκά του κριτήρια.
  Σημειώνεται, ότι η αποστολή του εκκαθαριστικού σημειώματος κρίνεται απαραίτητη.Διευκρινίζεται ότι φορολογικές δηλώσεις, εκκαθαριστικά σημειώματα γονέων και εκκαθαριστικά σημειώματα ή δηλώσεις του νόμου 1599/86 άλλων φορολογικών ετών δε λαμβάνονται υπόψη.

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

Οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου:

 1.  
  • έγγαμος /η
  • διαζευγμένος/η ή σε διάσταση, με προστατευόμενα μέλη (παιδιά)
  • Σύμφωνο συμβίωσης
  • Αριθμός παιδιών του υποψηφίου που θεωρούνται προστατευόμενα μέλη, δηλαδή : Ι) άγαμα τέκνα μέχρι 18 ετών , ii) άγαμα τέκνα μέχρι 24 ετών εφόσον είναι προπτυχιακοί φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το αποδεικνύουν με πιστοποιητικό της οικείας σχολής για το τρέχον εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους που υποβάλλουν την αίτηση χορήγησης υποτροφίας.Ως ημερομηνία συμπλήρωσης των παραπάνω ορίων ηλικίας των τέκνων των υποψηφίων ορίζεται η 31/12 του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η αξιολόγηση των αιτήσεων υποτροφίας.Παράλληλα οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίζουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.Ειδικότερα:
   1. Σε περίπτωση διάζευξης θα πρέπει να συνυποβάλλεται το διαζευκτήριο
   2. Σε περίπτωση διάστασης θα προσκομίζεται φωτοαντίγραφο οποιασδήποτε δικαστικής ενέργειας ή υπεύθυνη δήλωση όπου ο φοιτητής θα δηλώνει ότι βρίσκεται σε διάσταση
   3. Σε περίπτωση σύναψης σύμφωνου συμβίωσης οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίζουν φωτοαντίγραφο του σύμφωνου.

Μονογονεϊακή οικογένεια αφορά τους υποψηφίους που είναι:

 1. Γονείς με προστατευόμενα μέλη κατά τα παραπάνω (παιδιά) εκτός γάμου, όπως αυτό προκύπτει από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/86 όπου ο υποψήφιος για υποτροφία θα δηλώνει ότι είναι άγαμος
 2. Γονείς που τελούν εν χηρεία και έχουν προστατευόμενα μέλη κατά τα παραπάνω, η οποία θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και αντίστοιχη ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Προστάτης οικογένειας:

Αφορά μόνο άγαμους υποψηφίους και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο/η από την οικογένεια όπου

 1. Έχει πεθάνει ο πατέρας ή η μητέρα και ο/η εν ζωή σύζυγός εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση χηρείας
 2. Έχουν πεθάνει οι δύο γονείς και υπάρχουν ανήλικα άγαμα αδέλφια
 3. Ο υποψήφιος είναι τέκνο άγαμης μητέρας. Τα στοιχεία αυτά θα προκύπτουν από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και αντίστοιχη ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας:

Αφορά μόνο άγαμους υποψηφίους οι οποίοι τεκμηριώνουν την πολύτεκνη ιδιότητα τους με πιστοποιητικό από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολύτεκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε) ή άλλου αναγνωρισμένου φορέα πολυτέκνων. Το παραπάνω πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης υποτροφίας. Παράλληλα θα πρέπει να υποβάλλεται και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης υποτροφίας, οι υποψήφιοι πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω:

 1. Αιτήσεις που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χορήγησης υποτροφίας δε θα λαμβάνονται υπόψη.
 2. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χορήγησης υποτροφίας και ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης τους δε θα λαμβάνονται υπόψη.
 3. Έγγραφα που πιστοποιούν κοινωνικά κριτήρια, πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την καθορισμένη περίοδο υποβολής αιτήσεων χορήγησης υποτροφίας. Σε διαφορετική περίπτωση δε θα λαμβάνονται υπόψη.
 4. Έγγραφα που δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, προκειμένου να ληφθούν υπόψη.
 5. Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης πρέπει να έχουν εκδοθεί πρόσφατα και συγκεκριμένα έως και έξι μήνες πριν από την καθορισμένη περίοδο υποβολής αιτήσεων υποτροφίας προκειμένου να ληφθούν υπόψη. Επισημαίνεται ότι πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης με παλαιότερη ημερομηνία έκδοσης, καθώς και οποιαδήποτε άλλο συναφές πιστοποιητικό ή έγγραφο δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Γ. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η αναλυτική μοριοδότηση όλων των προαναφερθέντων κριτηρίων παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα, βάσει του οποίου θα αξιολογούνται οι αιτήσεις υποτροφιών:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ

1.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΜΟΡΙΑ

Φορολογητέο εισόδημα (για τους υπόχρεους φορολογικής δήλωσης)

0-3000€

25

 

3,000,01-7.500€

20

 

7.500,01-10.500€

15

 

10.500,01-15.000€

10

 

15.000,01-20.500€

5

 

20.500,01€ & άνω

0

Υπεύθυνη δήλωση (για τους μη υπόχρεους φορολογικής δήλωσης) 

25

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
ΕΓΓΑΜΟΣ/Η 

2

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 

2

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ, ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ (ΠΑΙΔΙΑ) 

2

 

Α) ένα παιδί

5

 

Β) δύο παιδιά

10

 

Γ) τρία παιδιά

20

 

Δ) τέσσερα παιδιά

25

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΑΓΑΜΟΣ/Η, ΧΗΡΟΣ/Α, ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ (ΠΑΙΔΙΑ) 

3

ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

2

ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

1

ΑΔΕΛΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

1

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

2

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1. Οι αιτήσεις χορήγησης υποτροφιών που υποβάλλουν οι νεοεισαχθέντες και οι υπόλοιποι φοιτητές εξετάζονται όλες μαζί, ανά Π.Σ. Η αξιολόγηση τους γίνεται από το Γ.Υ το όποιο μομιοποιεί τα προκαθορισμένα κριτήρια (οικονομικά, κοινωνικά)και συντάσσει πίνακες αντιστοίχησης των ανωτέρω παραμέτρων με αριθμούς μορίων. Κατά συνέπεια εξάγεται ένας τελικός βαθμός μορίων για κάθε υποψήφιο που έχει προκύψει από την άθροιση των μορίων των 2 κατηγοριών και μιας προφορικής συνέντευξης του υποψηφίου.
 2. Αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης ,το Γ.Υ συντάσσει τους πίνακες αντιστοίχησης των υποψηφίων δικαιούχων υποτροφίας σύμφωνα με την απόφαση της Δ.Ε για τη βάση μορίων χορήγησης υποτροφιών. Οι πίνακες αντιστοίχησης των υποψηφίων δικαιούχων υποτροφίας ελέγχονται από τριμελή επιτροπή ορισμένη από τη Δ.Ε του Ε.Α.Π, αποτελούμενη από τους:

  1. Προϊστάμενο Οικονομικού τμήματος
  2. Προϊστάμενο τμήματος εκπαίδευσης
  3. Προϊστάμενο τμήματος μητρώου φοιτητών

  Η τριμελής επιτροπή εισηγείται και προτείνει για κάθε Π.Σ τις υποτροφίες που πρόκειται να χορηγηθούν σύμφωνα πάντα με την απόφαση που έχει λάβει κάθε φορά η Δ.Ε (βλ. Διαδικασία παρ1&2). Οι σχετικοί πίνακες υποβάλλονται στη Δ.Ε για την οριστική έγκριση τους.

 3. Οι δικαιούχοι χορήγησης υποτροφιών που εγκρίνει η Δ.Ε αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων και στην ιστοσελίδα www.xenouanna.gr
 4. Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τον ανωτέρω κανονισμό οποιαδήποτε στιγμή με γνώμονα την καλύτερη λειτουργία και εφαρμογή του****Η παραπάνω διαδικασία θα τηρηθεί για την χορήγηση υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και στο εξής.

Κατεβάστε τον Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών σε μορφή pdf

Υποτροφίες

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος